รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบส่วนงานการเงินรับ-จ่ายเงิน , เปิดใบเสร็จ , ใบสำคัญรับ ,ทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย(โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชา)
 • รวบรวมเอกสารในการวางบิลเพื่อนำมาทำเช็คจ่าย
 • จัดทำรายงานสถานะเงินสด/เช็คประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
 • ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
 • ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel) ได้ดี
 • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ
 • หากมีที่อยู่ใกล้สถานที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา ฝ่ายบุคคล อีเมล์ : hr@loxleywireless.com โทร 02-937 0099 # 2278-9

ประวัติและข้อมูลส่วนตัว

ตำแหน่งที่ต้องการ (ต้องการ)

ตำแหน่งที่ต้องการ2

เงินเดือนที่ต้องการ (ต้องการ)

ชื่อ / นามสกุล (ต้องการ)

Name / Surname (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

รูปภาพ

ชื่อเล่น

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หมายเลขบัตรประชาชน (ต้องการ)

ออกให้ ณ (ต้องการ)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ต้องการ)

ระดับการศึกษา (ต้องการ)

รายละเอียดการศึกษา (ต้องการ)

กรุณาพิมพ์ตัวอักษรลงในช่องว่าให้ถูกต้อง (ต้องการ)