Picture2

  • Aastra Solidus eCare? Lite
    ปัจจุบันนี้ ลูกค้ามีความคาดหวังจากบริษัทที่ทำธุรกิจด้วยมากขึ้น Solidus eCare Lite เป็นโซลูชั่นของ Aastra ที่ใช้สำหรับองค์การที่ต้องการจำนวนพนักงานรับสายที่น้อยลง ด้วยการทำงานบนหลักการโอนสายที่แบ่งตามความถนัดของพนักงานเหมือนโซลูชั่น multimedia contact center  ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า เจ้าหน้ารับสายที่มีความถนัดเฉพาะ จะได้รับสายเหมาะสมตามความถนัดนั้น

    Solidus eCare Lite รองรับพนักงานรับสายถึง 50 คน โดยมีคุณสมบัติการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดสท็อปส์และเครื่องโทรศัพท์แบบซอฟท์โฟน  และมีฟังค์ชั่นสำหรับการบริหารและการจัดการพนักงานรับสาย ประกอบด้วย  Report Manager สำหรับการทำรายงาน, Information Manager สำหรับการดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ และ Configuration Manager  สำหรับการจัดการผู้ใช้งาน