บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด(มหาชน) บรรลุโครงการ Myanmar-Malaysia-Thailand-India Connect (MYTHIC) โดยดำเนินการสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างภูมิภาคในการให้บริการโครงข่าย และจุดเชื่อมต่อที่เมืองตานลยีน(Thanlyin)ประเทศเมียร์มาร์, จังหวัดสตูล ประเทศไทย และ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระยะทางโดยประมาณทั้งสิ้น 1,400กิโลเมตร ทั้งนี้การเชื่อมโยงเส้นทางโทรคมนาคมเป็นการร่วมทุนผ่าน “Campana” ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางระบบโทรคมนาคมภายในประเทศ และระหว่างภูมิภาคตามแนวคิด hub of AEC ซึ่งบริษัทฯพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดการให้บริการระบบโครงข่ายอย่างเต็มตัว และให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดsubmarine-cablesubmarine-cable