การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด(มหาชน) ดำเนินงานวางโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงผ่านแนวรางไฟ และถนนทั่วประเทศ (RORAN) รวมระยะทางโครงข่ายโดยประมาณทั้งสิ้น 3,700 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเส้นทางระบบโครงข่ายโทรคมนาคมภายในประเทศ และระหว่างภูมิภาคตามแนวคิด hub of AEC เพื่อให้บริการกับลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนของบริษัทฯที่ต้องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา และ ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทฯพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยประสิทธิภาพของโครงข่ายที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดTrainSirindhorn201108_newTrainSirindhorn201108_newTrainSirindhorn201108_newTrainSirindhorn201108_new