วันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการประเมินผลงานสมัยใหม่ด้วย KPI” วิทยากรโดย ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญของตัวชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน โดยสามารถวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดผลงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้องค์กรมีตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่ชัดเจน เป็นธรรม เชื่อถือได้ สอดรับกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรIMG_0006IMG_0110