• submarine-cable
    Permalink Gallery

    โครงข่ายโทรคมนาคม (Myanmar-Malaysia-Thailand-India Connect)

โครงข่ายโทรคมนาคม (Myanmar-Malaysia-Thailand-India Connect)

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด(มหาชน) บรรลุโครงการ Myanmar-Malaysia-Thailand-India Connect (MYTHIC) โดยดำเนินการสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างภูมิภาคในการให้บริการโครงข่าย และจุดเชื่อมต่อที่เมืองตานลยีน(Thanlyin)ประเทศเมียร์มาร์, จังหวัดสตูล ประเทศไทย และ […]

  • TrainSirindhorn201108_new
    Permalink Gallery

    โครงข่ายโทรคมนาคม Terrestrial Network on the Railway and Road (RORAN)

โครงข่ายโทรคมนาคม Terrestrial Network on the Railway and Road (RORAN)

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด(มหาชน) ดำเนินงานวางโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงผ่านแนวรางไฟ และถนนทั่วประเทศ (RORAN) รวมระยะทางโครงข่ายโดยประมาณทั้งสิ้น 3,700 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเส้นทางระบบโครงข่ายโทรคมนาคมภายในประเทศ และระหว่างภูมิภาคตามแนวคิด hub of […]

superonline fatura ödeme enerya fatura ödeme enerjisa fatura ödeme bedaş fatura ödeme gediz elektrik fatura ödeme asat borç ödeme trafik cezası tatlı tarifleri iç giyim pasta tarifleri yemek tarifleri