วันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 บมจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการประเมินผลงานสมัยใหม่ด้วย KPI” วิทยากรโดย ดร.ปิยวัฒน์ […]