บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยชื่อใหม่หลังจากการแปรสภาพของบริษัทเป็นดังนี้ “บริษัท […]